قیمت ها شامل تخفیف می شود

  • قیمت ها به تومان است
  • شماره تماس برای خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور:  0213353116402133531087

دانلود فایل PDF قیمت ها صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3

لیست قیمت کابل افشان البرز

نوعسایزواحدقیمت هر متر (تومان)
کابل افشان البرز0/5*1حلقه (100 متر)1760
کابل افشان البرز0/75*1حلقه (100 متر)2357
کابل افشان البرز1*1حلقه (100 متر)3045
کابل افشان البرز1/5*1حلقه (100 متر)4112
کابل افشان البرز2/5*1حلقه (100 متر)6168
کابل افشان البرز4*1حلقه (100 متر)10280
کابل افشان البرز6*1حلقه (100 متر)15850
کابل افشان البرز10*1حلقه (100 متر)27000
کابل افشان البرز16*1حلقه (100 متر)43100
کابل افشان البرز25*1متر66450
کابل افشان البرز35*1متر90200
کابل افشان البرز50*1متر133750
کابل افشان البرز70*1متر188150
کابل افشان البرز95*1متر250650
کابل افشان البرز120*1متر311300
کابل افشان البرز0/5*2حلقه (100 متر)4245
کابل افشان البرز0/75*2حلقه (100 متر)6480
کابل افشان البرز1*2حلقه (100 متر)7800
کابل افشان البرز1/5*2حلقه (100 متر)10850
کابل افشان البرز2/5*2حلقه (100 متر)17175
کابل افشان البرز4*2حلقه (100 متر)26312.5
کابل افشان البرز6*2حلقه (100 متر)37585
کابل افشان البرز10*2متر65250
کابل افشان البرز0/5*3حلقه (100 متر)6525
کابل افشان البرز0/75*3حلقه (100 متر)8775
کابل افشان البرز1*3حلقه (100 متر)10995
کابل افشان البرز1/5*3حلقه (100 متر)15506
کابل افشان البرز2/5*3حلقه (100 متر)24325
کابل افشان البرز4*3حلقه (100 متر)37500
کابل افشان البرز6*3حلقه (100 متر)54625
کابل افشان البرز10*3متر91500
کابل افشان البرز16*3متر141000
کابل افشان البرز25*3متر211500
کابل افشان البرز35*3متر286400
کابل افشان البرز50*3متر435000
کابل افشان البرز70*3متر615000
کابل افشان البرز95*3متر784500
کابل افشان البرز25+16*3متر263300
کابل افشان البرز35+16*3متر348800
کابل افشان البرز50+25*3متر465000
کابل افشان البرز70+35*3متر706500
کابل افشان البرز95*1متر259300
کابل افشان البرز120*1متر318800
کابل افشان البرز0/5*4حلقه (100 متر)8362
کابل افشان البرز0/75*4حلقه (100 متر)11010
کابل افشان البرز1*4حلقه (100 متر)14094
کابل افشان البرز1/5*4حلقه (100 متر)20000
کابل افشان البرز2/5*4حلقه (100 متر)31563
کابل افشان البرز4*4حلقه (100 متر)49500
کابل افشان البرز6*4حلقه (100 متر)72063
کابل افشان البرز10*4متر119400
کابل افشان البرز16*4متر184400
کابل افشان البرز25*4متر291750
کابل افشان البرز35*4متر429000
کابل افشان البرز1/5*5حلقه (100 متر)25155
کابل افشان البرز2/5*5حلقه (100 متر)39530
کابل افشان البرز4*5متر60750
کابل افشان البرز6*5متر87800
کابل افشان البرز10*5متر151200
کابل افشان البرز16*5متر234900
کابل افشان البرز5*25*5متر390750
کابل افشان البرز35*5متر514200

لیست قیمت کابل مفتولNYY6 البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل مفتولNYY16*1متر4950
کابل مفتولNYY25*1متر7075
کابل مفتولNYY35*1متر9986
کابل مفتولNYY50*1متر13895
کابل مفتولNYY70*1متر19625
کابل مفتولNYY95*1متر27100
کابل مفتولNYY120*1متر34995
کابل مفتولNYY150*1متر42860
کابل مفتولNYY185*1متر53530
کابل مفتولNYY240*1متر65005
کابل مفتولNYY300*1متر86885
کابل مفتولNYY1/5*2متر1012
کابل مفتولNYY2/5*2متر1729
کابل مفتولNYY4*2متر2580
کابل مفتولNYY6*2متر3819
کابل مفتولNYY10*2متر6645
کابل مفتولNYY1/5*3متر1730
کابل مفتولNYY2/5*3متر2430
کابل مفتولNYY4*3متر3660
کابل مفتولNYY6*3متر5585
کابل مفتولNYY10*3متر9390
کابل مفتولNYY25+16*3متر25790
کابل مفتولNYY35+16*3متر34100
کابل مفتولNYY50+25*3متر46425
کابل مفتولNYY70+35*3متر77000
کابل مفتولNYY95+50*3متر91450
کابل مفتولNYY120+70*3متر116370
کابل مفتولNYY1/5*4متر2250
کابل مفتولNYY2/5*4متر3198
کابل مفتولNYY4*4متر4950
کابل مفتولNYY6*4متر7179
کابل مفتولNYY10*4متر12135
کابل مفتولNYY16*4متر19225
کابل مفتولNYY6*5متر8910
کابل مفتولNYY10*5متر15420
کابل مفتولNYY16*5متر23720

لیست قیمت کابل آلومینیومی البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل آلومینیوم16*1متر6700
کابل آلومینیوم25*1متر9700
کابل آلومینیوم35*1متر12500
کابل آلومینیوم50*1متر16500
کابل آلومینیوم70*1متر22200
کابل آلومینیوم95*1متر29100
کابل آلومینیوم120*1متر35500
کابل آلومینیوم150*1متر45800
کابل آلومینیوم185*1متر56100
کابل آلومینیوم240*1متر68400
کابل آلومینیوم300*1متر88000
کابل آلومینیوم10*2متر14100
کابل آلومینیوم16*2متر18500
کابل آلومینیوم25*2متر26700
کابل آلومینیوم10*4متر20900
کابل آلومینیوم16*4متر28500
کابل آلومینیوم25+16*3متر37400
کابل آلومینیوم35+16*3متر46200
کابل آلومینیوم50+25*3متر59000

لیست قیمت سیم افشان ارث

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
سیم افشان ارت1/5*1حلقه (100 متر)4116
سیم افشان ارت2/5*1حلقه (100 متر)6174
سیم افشان ارت4*1حلقه (100 متر)10290
سیم افشان ارت6*1حلقه (100 متر)15875
سیم افشان ارت10*1حلقه (100 متر)27135
سیم افشان ارت16*1حلقه (100 متر)43322
سیم افشان ارت25*1متر66800
سیم افشان ارت35*1متر90700
سیم افشان ارت1*50متر134400
سیم افشان ارت1*70متر189100
سیم افشان ارت95*1متر251900
سیم افشان ارت120*1متر312800

لیست قیمت سیم مفتول البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
سیم مفتول0/5*1حلقه (100 متر)1767
سیم مفتول0/75*1حلقه (100 متر)2363
سیم مفتول1*1حلقه (100 متر)3051
سیم مفتول1/5*1حلقه (100 متر)4132
سیم مفتول2/5*1حلقه (100 متر)6198
سیم مفتول4*1حلقه (100 متر)10330
سیم مفتول6*1حلقه (100 متر)15931
سیم مفتول10*1حلقه (100 متر)27775
سیم مفتول1*16متر44200

لیست قیمت سیم نایلونی (بند تخت) البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
سیم نایلونی (بند تخت)0/5*2حلقه (100 متر)3405
سیم نایلونی (بند تخت)0/75*2حلقه (100 متر)5065
سیم نایلونی (بند تخت)1*2حلقه (100 متر)6188
سیم نایلونی (بند تخت)1/5*2حلقه (100 متر)8611
سیم نایلونی (بند تخت)2/5*2حلقه (100 متر)13663

لیست قیمت کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y2 زوجی (مسی 6/0)متر5175
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y4 زوجی (مسی 6/0)متر9225
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y6 زوجی (مسی 6/0)متر13200
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y10 زوجی (مسی 6/0)متر21825

لیست قیمت کابل کیسه ای البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل کیسه ای0/5*2حلقه (100 متر)4002
کابل کیسه ای0/75*2حلقه (100 متر)5745
کابل کیسه ای1*2حلقه (100 متر)6920
کابل کیسه ای1/5*2حلقه (100 متر)9975
کابل کیسه ای2/5*2حلقه (100 متر)14763

لیست قیمت کابل شیاردار البرز

سایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل شیاردار1*2متر12250
کابل شیاردار1/5*2متر14590
کابل شیاردار2/5*2متر21000
کابل شیاردار1/5*3متر19700
کابل شیاردار2/5*3متر29480
کابل شیاردار1/5*4متر24600

لیست قیمت کابل سازمانی NYCY البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل سازمانی NYCY6+6*1متر40500
کابل سازمانی NYCY10+10*1متر61350
کابل سازمانی NYCY6+6*3متر75750
کابل سازمانی NYCY10+10*3متر123300

لیست قیمت کابل کواکسیال البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل کواکسیال4/5C -2Vمتر8250

لیست قیمت کابل های تخت البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل های تخت16*3متر154000

لیست قیمت کابل کولری البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل مفتولی (کولری)1*4حلقه (100 متر)12806
کابل مفتولی (کولری)1/5*4حلقه (100 متر)18705
کابل مفتولی (کولری)1*5حلقه (100 متر)16290
کابل مفتولی (کولری)1/5*5حلقه (100 متر)23295

لیست قیمت کابل RG59 البرز

نام محصولسایزواحدبهای هر متر (تومان)
کابل RG59سادهمتر6750
کابل RG59ترکیبیمتر9450

درباره ی سیم و کابل البرز الکتریک نور

این شرکت فعالیت خود را از چند دهه قبل با یاری خدای متعال آغاز نموده و هم اکنون در زمینه تولیدات سیم و کابل و کار آفرینی نقش ویژه ای دارد. تولیدات این شرکت شامل انواع کابلهای افشان و مفتول، کابلهای مخابراتی ، کابلهای جوش،کواکسیال میباشد.

سیم و کابل البرز از سال 1383 در زمینه تولید سیم و کابل شروع به فعالیت کرد و توانسته تا کنون با یاری خداوند فعالیت خود را پیوسته ادامه دهد. البرز الکتریک نور فعالیت  خود را ابتدا با تولید  سیم افشان  آغاز و پس از آن با گذشت مدت کوتاهی توانست با تولید انواع کابلها ی(افشان ، نیمه افشان ، مفتول ، شیلدار ، کواکسیال )  محصولاتش  را افزایش داده که تولیدات سیم و کابل البرز اکنون به بیش از 105 نوع  محصول رسیده است. روند تولیدات این مجموعه تولیدی سیم و کابل پیشرفت چشمگیری داشته  و مورد توجه و استقبال بیشتر مشتریان محترم قرارگرفته است . در طی این ده سال هر روز البرز الکتریک نور توانسته درخشان تر از قبل عمل نموده  و در همان ابتدا باهمت متخصصان مجرب این حوزه و با اتکا به عزم و اراده ملی در  راستای خودکفایی  اقدام نموده و با اخذ نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گام تازه ای را برای شکوفایی در صنعت سیم و کابل ایران عزیز بر داشته ایم.

همچنین شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور با مجهز نمودن آزمایشگاه کنترل کیفیت به دستگاه های روز دنیا، موفق به دریافت گواهینامه ایزو  9001:2008  از کشور نروژ شده ایم  و در گام بعدی با اخذ نشان استاندارد اتحادیه اروپا از کشور  انگلیس قدمی تازه در راه شکوفایی صنعت ملی برداشته ایم و همچنین از دیگر افتخارات این شرکت داشتن تائیدیه توانیر، تاییدیه پژوهشگاه نیرو ، پروانه نظام مهندسی ساختمان ، عضویت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیم و کابل ایران است .

خوشبختانه ما امروزه با توجه به تحریم ها  محدودیت تکنولوژی در صنعت سیم و کابل  نداریم ،به شرط ثابت ماندن قیمتهای مواد اولیه بستر و بازار مناسب، میتوان به بالاترین سطوح تولید دست پیدا کرد و با لطف خداوند نیز در بازارهای جهانی حضور بهم رسانیم .  لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با وجود تمام این مشکلات کمترین تغییر را در این مدت به خود دیده است.

رمز موفقیت شرکت البرز الکتریک نور لطف پروردگار در مرحله نخست و استفاده از مواد اولیه مرغوب وبا کیفیت – صداقت در کار –مشتری مداری – پیگیری امور تا حصول نتیجه .

 

سیم و کابل تهران
Logo
بازیابی رمز عبور