فارسی
فارسی
فرانسه
0910 928 3423 021 33 53 1164 021 33 53 10 87 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 تهران
02133531164 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00 تهران
+1 8887-3342 شنبه - جمعه 09:00 - 17:00
گواهینامه
ISO 9001:2008
نمایندگی رسمی
راد افشان سحر
ارائه دهنده
کابلهای فشار قوی و ضعیف
درباره سیم و کابل تهران

لیست قیمت سیم و کابل البرز

قیمت ها شامل تخفیف می شود

  • قیمت ها به ریال است
  • شماره تماس برای خرید سیم و کابل البرز الکتریک نور:  02133531164 – 02133531087

دانلود فایل PDF قیمت ها صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3

کابل افشان
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل افشان 0/5*1 حلقه (100 متر) 1,760,000
کابل افشان 0/75*1 حلقه (100 متر) 2,357,000
کابل افشان 1*1 حلقه (100 متر) 3,045,000
کابل افشان 1/5*1 حلقه (100 متر) 4,112,000
کابل افشان 2/5*1 حلقه (100 متر) 6,168,000
کابل افشان 4*1 حلقه (100 متر) 10,280,000
کابل افشان 6*1 حلقه (100 متر) 15,850,000
کابل افشان 10*1 حلقه (100 متر) 27,000,000
کابل افشان 16*1 حلقه (100 متر) 43,100,000
کابل افشان 25*1 متر 664,500
کابل افشان 35*1 متر 902,000
کابل افشان 50*1 متر 1,337,500
کابل افشان 70*1 متر 1,881,500
کابل افشان 95*1 متر 2,506,500
کابل افشان 120*1 متر 3,113,000

 

سیم افشان ارت
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
سیم افشان ارت 1/5*1 حلقه (100 متر) 4,116,000
سیم افشان ارت 2/5*1 حلقه (100 متر) 6,174,000
سیم افشان ارت 4*1 حلقه (100 متر) 10,290,000
سیم افشان ارت 6*1 حلقه (100 متر) 15,875,000
سیم افشان ارت 10*1 حلقه (100 متر) 27,135,000
سیم افشان ارت 16*1 حلقه (100 متر) 43,322,000
سیم افشان ارت 25*1 متر 668,000
سیم افشان ارت 35*1 متر 907,000
سیم افشان ارت 1*50 متر 1,344,000
سیم افشان ارت 1*70 متر 1,891,000
سیم افشان ارت 95*1 متر 2,519,000
سیم افشان ارت 120*1 متر 3,128,000

 

سیم مفتول
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
سیم مفتول 0/5*1 حلقه (100 متر) 1,767,000
سیم مفتول 0/75*1 حلقه (100 متر) 2,363,000
سیم مفتول 1*1 حلقه (100 متر) 3,051,000
سیم مفتول 1/5*1 حلقه (100 متر) 4,132,000
سیم مفتول 2/5*1 حلقه (100 متر) 6,198,000
سیم مفتول 4*1 حلقه (100 متر) 10,330,000
سیم مفتول 6*1 حلقه (100 متر) 15,931,000
سیم مفتول 10*1 حلقه (100 متر) 27,775,000
سیم مفتول 1*16 متر 442,000

 

سیم نایلونی (بند تخت)
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
سیم نایلونی (بند تخت) 0/5*2 حلقه (100 متر) 3,405,000
سیم نایلونی (بند تخت) 0/75*2 حلقه (100 متر) 5,065,000
سیم نایلونی (بند تخت) 1*2 حلقه (100 متر) 6,188,000
سیم نایلونی (بند تخت) 1/5*2 حلقه (100 متر) 8,611,000
سیم نایلونی (بند تخت) 2/5*2 حلقه (100 متر) 13,663,000

 

کابل کیسه ای
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل کیسه ای 0/5*2 حلقه (100 متر) 4,002,000
کابل کیسه ای 0/75*2 حلقه (100 متر) 5,745,000
کابل کیسه ای 1*2 حلقه (100 متر) 6,920,000
کابل کیسه ای 1/5*2 حلقه (100 متر) 9,975,000
کابل کیسه ای 2/5*2 حلقه (100 متر) 14,763,000

 

کابل افشان
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل افشان 0/5*2 حلقه (100 متر) 4,245,000
کابل افشان 0/75*2 حلقه (100 متر) 6,480,000
کابل افشان 1*2 حلقه (100 متر) 7,800,000
کابل افشان 1/5*2 حلقه (100 متر) 10,850,000
کابل افشان 2/5*2 حلقه (100 متر) 17,175,000
کابل افشان 4*2 حلقه (100 متر) 26,312,500
کابل افشان 6*2 حلقه (100 متر) 37,585,000
کابل افشان 10*2 متر 652,500
کابل افشان 0/5*3 حلقه (100 متر) 6,525,000
کابل افشان 0/75*3 حلقه (100 متر) 8,775,000
کابل افشان 1*3 حلقه (100 متر) 10,995,000
کابل افشان 1/5*3 حلقه (100 متر) 15,506,000
کابل افشان 2/5*3 حلقه (100 متر) 24,325,000
کابل افشان 4*3 حلقه (100 متر) 37,500,000
کابل افشان 6*3 حلقه (100 متر) 54,625,000
کابل افشان 10*3 متر 915,000
کابل افشان 16*3 متر 1,410,000
کابل افشان 25*3 متر 2,115,000
کابل افشان 35*3 متر 2,864,000
کابل افشان 50*3 متر 4,350,000
کابل افشان 70*3 متر 6,150,000
کابل افشان 95*3 متر 7,845,000
کابل افشان 25+16*3 متر 2,633,000
کابل افشان 35+16*3 متر 3,488,000
کابل افشان 50+25*3 متر 4,650,000
کابل افشان 70+35*3 متر 7,065,000
کابل افشان 95*1 متر 2,593,000
کابل افشان 120*1 متر 3,188,000
کابل افشان 0/5*4 حلقه (100 متر) 8,362,000
کابل افشان 0/75*4 حلقه (100 متر) 11,010,000
کابل افشان 1*4 حلقه (100 متر) 14,094,000
کابل افشان 1/5*4 حلقه (100 متر) 20,000,000
کابل افشان 2/5*4 حلقه (100 متر) 31,563,000
کابل افشان 4*4 حلقه (100 متر) 49,500,000
کابل افشان 6*4 حلقه (100 متر) 72,063,000
کابل افشان 10*4 متر 1,194,000
کابل افشان 16*4 متر 1,844,000
کابل افشان 25*4 متر 2,917,500
کابل افشان 35*4 متر 4,290,000
کابل افشان 1/5*5 حلقه (100 متر) 25,155,000
کابل افشان 2/5*5 حلقه (100 متر) 39,530,000
کابل افشان 4*5 متر 607,500
کابل افشان 6*5 متر 878,000
کابل افشان 10*5 متر 1,512,000
کابل افشان 16*5 متر 2,349,000
کابل افشان 5*25*5 متر 3,907,500
کابل افشان 35*5 متر 5,142,000

 

کابل مفتولNYY
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل مفتولNYY 16*1 متر 495,000
کابل مفتولNYY 25*1 متر 707,500
کابل مفتولNYY 35*1 متر 998,600
کابل مفتولNYY 50*1 متر 1,389,500
کابل مفتولNYY 70*1 متر 1,962,500
کابل مفتولNYY 95*1 متر 2,710,000
کابل مفتولNYY 120*1 متر 3,499,500
کابل مفتولNYY 150*1 متر 4,286,000
کابل مفتولNYY 185*1 متر 5,353,000
کابل مفتولNYY 240*1 متر 6,500,500
کابل مفتولNYY 300*1 متر 8,688,500
کابل مفتولNYY 1/5*2 متر 101,200
کابل مفتولNYY 2/5*2 متر 172,900
کابل مفتولNYY 4*2 متر 258,000
کابل مفتولNYY 6*2 متر 381,900
کابل مفتولNYY 10*2 متر 664,500
کابل مفتولNYY 1/5*3 متر 173,000
کابل مفتولNYY 2/5*3 متر 243,000
کابل مفتولNYY 4*3 متر 366,000
کابل مفتولNYY 6*3 متر 558,500
کابل مفتولNYY 10*3 متر 939,000
کابل مفتولNYY 25+16*3 متر 2,579,000
کابل مفتولNYY 35+16*3 متر 3,410,000
کابل مفتولNYY 50+25*3 متر 4,642,500
کابل مفتولNYY 70+35*3 متر 7,700,000
کابل مفتولNYY 95+50*3 متر 9,145,000
کابل مفتولNYY 120+70*3 متر 11,637,000
کابل مفتولNYY 1/5*4 متر 225,000
کابل مفتولNYY 2/5*4 متر 319,800
کابل مفتولNYY 4*4 متر 495,000
کابل مفتولNYY 6*4 متر 717,900
کابل مفتولNYY 10*4 متر 1,213,500
کابل مفتولNYY 16*4 متر 1,922,500
کابل مفتولNYY 6*5 متر 891,000
کابل مفتولNYY 10*5 متر 1,542,000
کابل مفتولNYY 16*5 متر 2,372,000

 

کابل کولری
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل مفتولی (کولری) 1*4 حلقه (100 متر) 12,806,000
کابل مفتولی (کولری) 1/5*4 حلقه (100 متر) 18,705,000
کابل مفتولی (کولری) 1*5 حلقه (100 متر) 16,290,000
کابل مفتولی (کولری) 1/5*5 حلقه (100 متر) 23,295,000

 

کابل سازمانی NYCY
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل سازمانی NYCY 6+6*1 متر 405,000
کابل سازمانی NYCY 10+10*1 متر 613,500
کابل سازمانی NYCY 6+6*3 متر 757,500
کابل سازمانی NYCY 10+10*3 متر 1,233,000

 

کابل کواکسیال
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل کواکسیال 4/5C -2V متر 82,500

 

کابل شیاردار
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل شیاردار 1*2 متر 122,500
کابل شیاردار 1/5*2 متر 145,900
کابل شیاردار 2/5*2 متر 210,000
کابل شیاردار 1/5*3 متر 197,000
کابل شیاردار 2/5*3 متر 294,800
کابل شیاردار 1/5*4 متر 246,000

 

کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y 2 زوجی (مسی 6/0) متر 51,750
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y 4 زوجی (مسی 6/0) متر 92,250
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y 6 زوجی (مسی 6/0) متر 132,000
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y 10 زوجی (مسی 6/0) متر 218,250

 

کابل RG59
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل RG59 ساده متر 67,500
کابل RG59 ترکیبی متر 94,500

 

کابل های تخت
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل های تخت 16*3 متر 1,540,000

 

کابل آلومینیوم
نام محصول سایز واحد بهای هر متر (ریال)
کابل آلومینیوم 16*1 متر 67,000
کابل آلومینیوم 25*1 متر 97,000
کابل آلومینیوم 35*1 متر 125,000
کابل آلومینیوم 50*1 متر 165,000
کابل آلومینیوم 70*1 متر 222,000
کابل آلومینیوم 95*1 متر 291,000
کابل آلومینیوم 120*1 متر 355,000
کابل آلومینیوم 150*1 متر 458,000
کابل آلومینیوم 185*1 متر 561,000
کابل آلومینیوم 240*1 متر 684,000
کابل آلومینیوم 300*1 متر 880,000
کابل آلومینیوم 10*2 متر 141,000
کابل آلومینیوم 16*2 متر 185,000
کابل آلومینیوم 25*2 متر 267,000
کابل آلومینیوم 10*4 متر 209,000
کابل آلومینیوم 16*4 متر 285,000
کابل آلومینیوم 25+16*3 متر 374,000
کابل آلومینیوم 35+16*3 متر 462,000
کابل آلومینیوم 50+25*3 متر 590,000

 

درباره ی سیم و کابل البرز الکتریک نور

این شرکت فعالیت خود را از چند دهه قبل با یاری خدای متعال آغاز نموده و هم اکنون در زمینه تولیدات سیم و کابل و کار آفرینی نقش ویژه ای دارد. تولیدات این شرکت شامل انواع کابلهای افشان و مفتول، کابلهای مخابراتی ، کابلهای جوش،کواکسیال میباشد.

سیم و کابل البرز از سال 1383 در زمینه تولید سیم و کابل شروع به فعالیت کرد و توانسته تا کنون با یاری خداوند فعالیت خود را پیوسته ادامه دهد. البرز الکتریک نور فعالیت  خود را ابتدا با تولید  سیم افشان  آغاز و پس از آن با گذشت مدت کوتاهی توانست با تولید انواع کابلها ی(افشان ، نیمه افشان ، مفتول ، شیلدار ، کواکسیال )  محصولاتش  را افزایش داده که تولیدات سیم و کابل البرز اکنون به بیش از 105 نوع  محصول رسیده است. روند تولیدات این مجموعه تولیدی سیم و کابل پیشرفت چشمگیری داشته  و مورد توجه و استقبال بیشتر مشتریان محترم قرارگرفته است . در طی این ده سال هر روز البرز الکتریک نور توانسته درخشان تر از قبل عمل نموده  و در همان ابتدا باهمت متخصصان مجرب این حوزه و با اتکا به عزم و اراده ملی در  راستای خودکفایی  اقدام نموده و با اخذ نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گام تازه ای را برای شکوفایی در صنعت سیم و کابل ایران عزیز بر داشته ایم.

همچنین شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور با مجهز نمودن آزمایشگاه کنترل کیفیت به دستگاه های روز دنیا، موفق به دریافت گواهینامه ایزو  9001:2008  از کشور نروژ شده ایم  و در گام بعدی با اخذ نشان استاندارد اتحادیه اروپا از کشور  انگلیس قدمی تازه در راه شکوفایی صنعت ملی برداشته ایم و همچنین از دیگر افتخارات این شرکت داشتن تائیدیه توانیر، تاییدیه پژوهشگاه نیرو ، پروانه نظام مهندسی ساختمان ، عضویت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیم و کابل ایران است .

خوشبختانه ما امروزه با توجه به تحریم ها  محدودیت تکنولوژی در صنعت سیم و کابل  نداریم ،به شرط ثابت ماندن قیمتهای مواد اولیه بستر و بازار مناسب، میتوان به بالاترین سطوح تولید دست پیدا کرد و با لطف خداوند نیز در بازارهای جهانی حضور بهم رسانیم .  لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با وجود تمام این مشکلات کمترین تغییر را در این مدت به خود دیده است.

رمز موفقیت شرکت البرز الکتریک نور لطف پروردگار در مرحله نخست و استفاده از مواد اولیه مرغوب وبا کیفیت – صداقت در کار –مشتری مداری – پیگیری امور تا حصول نتیجه .

 

0/5 (0 Reviews)