لیست قیمت سیم و کابل راد افشان

قیمت ها شامل تخفیف می شود

  • قیمت ها به تومان است
  • شماره تماس برای خرید سیم و کابل راد افشان سحر:  0213353116402133531087

لیست قیمت کابل افشان

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/5 * 2کابل افشان
6200حلقه - 100 متری0/75 * 2کابل افشان
7680حلقه - 100 متری1 * 2کابل افشان
10700حلقه - 100 متری1/5 * 2کابل افشان
17000حلقه - 100 متری2/5 * 2کابل افشان
25860حلقه - 100 متری4 * 2کابل افشان
37900حلقه - 100 متری6 * 2کابل افشان
64500حلقه - 100 متری10 * 2کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری16 * 2کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/5 * 3کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/75 * 3کابل افشان
10830حلقه - 100 متری1 * 3کابل افشان
15300حلقه - 100 متری1/5 * 3کابل افشان
24400حلقه - 100 متری2/5 * 3کابل افشان
37550حلقه - 100 متری4 * 3کابل افشان
53800حلقه - 100 متری6 * 3کابل افشان
88500حلقه - 100 متری10 * 3کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری16 * 3کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/5 * 4کابل افشان
10700حلقه - 100 متری0/75 * 4کابل افشان
13700حلقه - 100 متری1 * 4کابل افشان
20200حلقه - 100 متری1/5 * 4کابل افشان
31100حلقه - 100 متری2/5 * 4کابل افشان
48900حلقه - 100 متری4 * 4کابل افشان
71300حلقه - 100 متری6 * 4کابل افشان
117000حلقه - 100 متری10 * 4کابل افشان
166000حلقه - 100 متری16 * 4کابل افشان
17000حلقه - 100 متری1 * 5کابل افشان
24800حلقه - 100 متری1/5 * 5کابل افشان
40700حلقه - 100 متری2/5 * 5کابل افشان
58800حلقه - 100 متری4 * 5کابل افشان
85000حلقه - 100 متری6 * 5کابل افشان
143000حلقه - 100 متری10 * 5کابل افشان
تماس بگیریدحلقه - 100 متری16 * 5کابل افشان

لسیت قیمت سیم افشان

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
1260حلقه - 100 متری0/5 * 1سیم افشان
2000حلقه - 100 متری0/75 * 1سیم افشان
2620حلقه - 100 متری1 * 1سیم افشان
3640حلقه - 100 متری1/5 * 1سیم افشان
5460حلقه - 100 متری2/5 * 1سیم افشان
9100حلقه - 100 متری4 * 1سیم افشان
13950حلقه - 100 متری6 * 1سیم افشان
21900حلقه - 100 متری10 * 1سیم افشان
33000حلقه - 100 متری16 * 1سیم افشان

لیست قیمت کابل زمینی

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
2700متر4 * 2کابل زمینی
3950متر6 * 2کابل زمینی
6700متر10 * 2کابل زمینی
7300متر6 * 4کابل زمینی
12000متر10 * 4کابل زمینی
تماس بگریدمتر16 * 4کابل زمینی

لیست قیمت کابل شیلددار

قیمت هر مترواحدسایزنوع
تماس بگیریدمتر1 * 2کابل شیلددار
16000متر1/5 * 2کابل شیلددار
22000متر2/5 * 2کابل شیلددار
تماس بگیریدمتر4 * 2کابل شیلددار
19500متر1/5 * 3کابل شیلددار
26000متر2/5 * 3کابل شیلددار

لیست قیمت سیم افشان ارت

قیمت هر متر(تومان)واحدسایزنوع
3715حلقه - 100 متری1/5 * 1سیم افشان ارث
5570حلقه - 100 متری2/5 * 1سیم افشان ارث
9290حلقه - 100 متری4 * 1سیم افشان ارث
14230حلقه - 100 متری6 * 1سیم افشان ارث
22340حلقه - 100 متری10 * 1سیم افشان ارث
33660حلقه - 100 متری16 * 1سیم افشان ارث

لیست قیمت سیم نایلون

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
3450حلقه - 100 متری0//5 * 2سیم نایلون
4890حلقه - 100 متری0/75 * 2سیم نایلون
6200حلقه - 100 متری1 * 2سیم نایلون
8440حلقه - 100 متری1/5 * 2سیم نایلون
13600حلقه - 100 متری2/5 * 2سیم نایلون

لیست قیمت کابل کولری

قیمت هر متر (تومان)واحدسایزنوع
11850حلقه - 100 متری1 * 4کابل کولری
تماس بگیریدحلقه - 100 متری1/5 * 4کابل کولری
تماس بگیریدحلقه - 100 متری1 * 5کابل کولری
21350حلقه - 100 متری1/5 * 5کابل کولری

لیست قیمت سیم کیسه ای

قیمت هر متر (تومانواحدسایزنوع
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/5 * 2سیم کیسه ای
تماس بگیریدحلقه - 100 متری0/75 * 2سیم کیسه ای
8600حلقه - 100 متریکابل آنتن صادراتیسیم کیسه ای

  • برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.

 

 

سیم و کابل تهران
Logo
بازیابی رمز عبور